top of page

Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

 

2. Partene

Selger er Vedspesialisten,Riksvegen 1726, 7510 Skatval, post@vedspesialisten.no. telefon 46 66 99 99. Orgnr. 992517654, og betegnes i det
følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og
tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som
selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive-
eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i
nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller
burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan
selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir
belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved
forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på
minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal
selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager
etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med
mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager
fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.
Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges
fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av
fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort
gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering
    av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
    mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige
fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det
foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder
ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å
benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i
løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter
den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten
unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er
gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med
mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper
skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for
kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å
fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller
bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell
redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen
uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om
kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å
holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen,
eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt
tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller
leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke
skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter
omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper
kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring
som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en
så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle
vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve
oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal
kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist
for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,
kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å
levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må
krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk
vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.
Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen
skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne
blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet
følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen
må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha
blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg
mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2
mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon
kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller
deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller
forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av
tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom
gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige
kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to
avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet
eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt
pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og
kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan
prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller
oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold
til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.
Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter
urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig
betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.
Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan
selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved
manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til
Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste
kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske
utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke
belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller
produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse
eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede
personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe
annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne
gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger
vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal
få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig
tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på
telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å
inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et
annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/od

bottom of page